Przejdź od razu do treści

JMA

Warunki użytkowania

INFORMACJE PRAWNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA

.    Dane identyfikacyjne właściciela niniejszej witryny internetowej
Zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego oraz handlu elektronicznym informujemy, że właścicielem witryny www.jma.es jest:

Nazwa: JMA Alejandro Altuna S.L.U. //  Numer identyfikacji podatkowej (C.I.F.): B20860144 // Adres: CALLE BIDEKURTZETA KALEA, 6 20500 ARRASATE/MONDRAGON, GIPUZKOA, HISZPANIA // Nr tel.: +34 94/3712478 // Adres e-mail do kontaktu: info@jma.es // Dane rejestrowe: JMA ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U. Rejestr Handlowy w Gipuzkoa, Tom 2132, Księga 0, Arkusz 121, Karta SS-24653, Wpis dziesiąty – Numer identyfikacji podatkowej (C.I.F.): ESB20860144 
2.    Ogólne warunki użytkowania niniejszej witryny internetowej
Podczas wizyty w niniejszej witrynie internetowej korzystający zyskuje miano „Użytkownika”, co oznacza jego jednoznaczną i bezwarunkową akceptację warunków prawnych opublikowanych na stronie etraining.jma.es w momencie uzyskania dostępu do witryny. W związku z powyższym Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania, o ile zdecyduje się na wizytę w witrynie oraz, w stosownych przypadkach, korzystanie z usług świadczonych w jej ramach, mając na uwadze, że treść niniejszych warunków może ulec zmianie. 
Mianem „Użytkownika” określa się zatem osobę odwiedzającą lub przeglądającą usługi i wydarzenia, bezpłatne i odpłatne, dostępne na stronie etraining.jma.es, oraz korzystającą z tych usług i wydarzeń lub biorącą w nich udział.
2.1 Przedmiot i zakres zastosowania
Niniejsze ogólne warunki użytkowania regulują dostęp i możliwości korzystania z witryny etraining.jma.es, jej przeglądanie i zamawianie usług dostępnych w jej ramach, jak również obowiązki wynikające z wykorzystywania jej treści, w tym tekstów, grafiki, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, zdjęć, muzyki, materiałów wideo, dźwięku, baz danych, obrazów, zwrotów i informacji, a także wszelkich innych dzieł objętych ochroną na mocy przepisów krajowych i umów międzynarodowych w dziedzinie własności intelektualnej i przemysłowej.

JMA Alejandro Altuna S.L.U. (dalej: JMA) może ustanowić warunki szczególne mające zastosowanie do użytkowania lub zamawiania konkretnych usług, w którym to przypadku niniejsze warunki ogólne stosuje się pomocniczo. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią warunków szczególnych i warunków ogólnych pierwszeństwo ma zastosowanie warunków szczególnych.
2.2 Warunki regulujące dostęp do usług oraz ich wykorzystywanie
a)    Co do zasady dostęp do platformy etraining.jma.es jest nieograniczony i bezpłatny. Niektóre usługi i treści mogą jednak wymagać uprzedniego złożenia zamówienia na zasadach określonych w opublikowanych warunkach szczególnych.

b)    Użytkownik ma obowiązek korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszej witryny zawsze w sposób uprawniony, zgodny z niniejszymi warunkami ogólnymi, obowiązującym prawodawstwem, dobrymi obyczajami i zasadami porządku publicznego oraz z ogólnie przyjętymi praktykami dotyczącymi korzystania z internetu.

c)    Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem formularzy zawartych w niniejszej witrynie są zgodne z obowiązującym prawem oraz stanem faktycznym, a także są dokładne, prawdziwe i aktualne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezwłoczne poinformowanie firmy JMA o wszelkich zmianach w zakresie udostępnionych informacji.

d)    Użytkownik nie będzie: wprowadzał wirusów, programów, makr lub jakichkolwiek sekwencji znaków w celu uszkodzenia lub modyfikacji systemów komputerowych niniejszej witryny; utrudniał dostępu innym użytkownikom poprzez masowe używanie zasobów; pozyskiwał danych zawartych w niniejszej witrynie w celach reklamowych; odtwarzał, powielał, rozpowszechniał, modyfikował lub udostępniał treści dostępnych w niniejszej witrynie na rzecz innych osób; podejmował działań za pośrednictwem usług niniejszej witryny, które mogłyby naruszać własność intelektualną, tajemnice przedsiębiorstwa, zobowiązania umowne, prawo do poszanowania dobrego imienia, wizerunku i życia prywatnego innych osób; podejmował działań w kierunku nieuczciwej konkurencji i niedozwolonej reklamy.

e)    Jeżeli skorzystanie z danej usługi lub jej zamówienie za pośrednictwem witryny etraining.jma.es wymaga rejestracji Użytkownika, jest on odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli w następstwie dokonanej rejestracji Użytkownik otrzyma hasło dostępu, zobowiązuje się do jego dbałego wykorzystywania i nieujawniania hasła innym osobom w celu uzyskania dostępu do tych usług. W związku z powyższym Użytkownicy mają obowiązek sprawowania odpowiedniej opieki nad dostarczonymi danymi identyfikacyjnymi lub hasłami oraz do zachowania ich poufności, zobowiązując się do ich nieprzekazywania innym osobom, zarówno tymczasowo, jak i na stałe, oraz do nieumożliwiania innym osobom korzystania z tych danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezprawne korzystanie z usług przez wszelkie nieuprawnione osoby wykorzystujące w tym celu hasło uzyskane w wyniku jego niedbałego stosowania lub utraty przez Użytkownika. W przypadku kradzieży, zaginięcia haseł lub nieuprawnionego dostępu do nich Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tej okoliczności firmy JMA w celu unieważnienia utraconych haseł. Firma JMA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieuprawnione działania innych osób w przypadku nieotrzymania powyższego powiadomienia od Użytkownika.

3.    Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
Firma JMA posiada prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do wszystkich elementów tworzących witrynę etraining.jma.es, w tym marki, nazwy handlowej lub znaku wyróżniającego. W szczególności (lecz nie tylko) prawami autorskimi są objęte następujące elementy: szata graficzna, kod źródłowy, logo, teksty, grafika, ilustracje, zdjęcia, dźwięk oraz pozostałe elementy wchodzące w skład witryny internetowej. 
W żadnym przypadku dostęp do witryny etraining.jma.es lub przeglądanie jej zasobów nie oznacza zrzeczenia się, przekazania ani cesji praw własności intelektualnej i przemysłowej firmy JMA, w całości lub w części, na rzecz Użytkownika w celu osobistego korzystania przez niego z tych praw.
W związku z powyższym Użytkownik uznaje, że odtwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie, rozprowadzanie, przekształcanie, ponowne wykorzystywanie, publiczne udostępnianie i, ogólnie, jakiekolwiek inne użytkowanie treści witryny etraining.jma.es w całości lub części w jakikolwiek sposób bez wyraźnego i pisemnego upoważnienia ze strony firmy JMA stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
Klucze prezentowane w katalogach zgromadzonych w niniejszej witrynie stanowią elementy marki JMA wytwarzane przez firmę Alejandro ALTUNA S.A. lub jej podwykonawcę. Zostały zaprojektowane do wkładek i zamków producentów marek, które zostały określone w katalogach. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej marki lub nazwy handlowe wskazane w niniejszej witrynie stanowią wyłączną własność producentów pilotów, wkładek i zamków, jak również producentów samochodów, innych wytwórców, dystrybutorów i użytkowników. 
Wspomniane marki lub nazwy handlowe są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych, aby umożliwić szybkie wyszukiwanie zamków, do których pasują elementy oferowane przez firmę, lub produktu oryginalnego.

4.    Zakres odpowiedzialności i gwarancje

4.1.    Opublikowane informacje mogą ulec zmianie, na przykład w zakresie dostępności poszczególnych usług, funkcji lub cen. W związku z powyższym Użytkownik ma obowiązek przestrzegać warunków prawnych opublikowanych na stronie etraining.jma.es w chwili złożenia zamówienia.
4.2.    Katalogi („materiały wideo”) zgromadzone w niniejszej witrynie są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów z branży kopiowania kluczy korzystających z części JMA oraz osób zawodowo zajmujących się kopiowaniem pilotów zdalnego sterowania. Dane dotyczące produktów zawartych w zaprezentowanych katalogach mają charakter informacyjny. Przy każdorazowym zapewnieniu podstawowych właściwości produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, estetycznych lub innych bez wcześniejszego powiadomienia, mając na celu rozwój oferowanych produktów. 
4.3.    Firma JMA oświadcza, że podjęła środki techniczne i organizacyjne, które w miarę jej możliwości i stanu technologii zapewniają poprawne działanie witryny oraz brak wirusów i szkodliwych składników. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za: a) ciągłość i dostępność treści i usług zgromadzonych w witrynie etraining.jma.es; b) brak błędów we wspomnianych treściach ani korektę wszelkich ewentualnych nieprawidłowości; c) brak wirusów lub innych szkodliwych składników w witrynie etraining.jma.es; d) nienaruszalność przyjętych zabezpieczeń; e) szkody wyrządzone przez wszelkie osoby, które dopuszczą się naruszenia systemów zabezpieczających witryny etraining.jma.es.
4.4.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec innych osób za wszelkie komunikaty przesłane samodzielnie lub we własnym imieniu do witryny etraining.jma.es oraz za bezprawne wykorzystywanie treści i usług zawartych w niniejszej witrynie.
4.5.    JMA zastrzega sobie prawo do tymczasowego i niezapowiedzianego zawieszenia dostępności witryny etraining.jma.es z powodu prowadzenia prac konserwacyjnych, naprawy, aktualizacji lub ulepszeń. W miarę możliwości firma JMA zobowiązuje się do publikowania w witrynie stosownych informacji o przewidywanym terminie zawieszenia dostępności usług z dostatecznym wyprzedzeniem.
4.6.    Jeżeli witryna etraining.jma.es zawiera odnośniki kierujące do innych witryn internetowych, mogą one przekierować Użytkownika do witryn, za które firma JMA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponieważ nie sprawuje nad nimi żadnej kontroli. Celem udostępniania odnośników jest poinformowanie Użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji, zatem Użytkownik korzysta z treści tych witryn wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz na warunkach użytkowania określonych dla tych witryn. Firma JMA nie ponosi odpowiedzialności za treści witryn internetowych innych osób, na których mogą znajdować się hiperłącza nawiązujące do witryny JMA. 

4.7.    Firma JMA nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania przez Użytkowników treści i usług zawartych w witrynie ani za przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Firma JMA bezwzględnie zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych środków prawnych oraz niezbędnych kroków w celu ustalenia odpowiedzialności za działania niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami etyki lub porządku publicznego, a także możliwość stosowania upomnień w przypadku wszelkich oznak zachowania o charakterze rasistowskim, dyskryminacyjnym, seksistowskim, oszczerczym, niewłaściwym, obraźliwym, obscenicznym lub sprzecznym z najbardziej podstawowymi zasadami etyki oraz możliwość usuwania treści o takim charakterze.
5.    Polityka prywatności
Firma JMA usilnie dąży do zapewnienia maksymalnej ochrony prywatności Użytkowników. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod poniższym odnośnikiem: https://etraining.jma.es/pl/polityka-prywatnosci/co-6/

6.    Polityka w zakresie plików cookie
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Wszelkie informacje dotyczące wykorzystywania tej technologii można znaleźć pod poniższym odnośnikiem: https://etraining.jma.es/pl/polityka-w-zakresie-plikow-cookies/co-7/

7.1.     Firma JMA zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej modyfikacji niniejszych ogólnych warunków dostępu poprzez publikację zmian w witrynie etraining.jma.es. Ponadto firma może według własnego uznania wprowadzać zmiany w witrynie internetowej bez uprzedniego powiadomienia, w tym modyfikować, usuwać lub dodawać zarówno treści i świadczone usługi, jak i formy ich prezentacji lub udostępnienia. Korzystanie z witryny regulują zatem warunki ogólne opublikowane w chwili wizyty Użytkownika w witrynie etraining.jma.es, dlatego Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z ich treścią.
7.2.    Niezależnie od postanowień warunków szczególnych firma JMA może w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadomienia znieść, zawiesić lub przerwać dostęp do treści witryny, w którym to przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

8.    Prawo właściwe i jurysdykcja
Stosunki ustanowione między JMA i Użytkownikiem podlegać będą obowiązującym przepisom z zakresu prawa właściwego i właściwej jurysdykcji. Jednakże w przypadkach, w których przepisy przewidywałyby dla stron możliwość poddania sporu określonej jurysdykcji, JMA i Użytkownik jednoznacznie zrzekają się wszelkiej innej przysługującej im jurysdykcji oraz poddają się jurysdykcji sądów w Donostia-San Sebastián. 

Compartir

Dostosowywanie plików cookie

Analityczne pliki cookie

Ta strona korzysta z plików cookie stron trzecich w celu zliczania liczby użytkowników, a tym samym mierzenia i przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z oferowanej usługi. W tym celu analizowana jest aktywność przeglądania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia oferty produktów i usług, które świadczymy za pomocą pliku cookie Google Analytics.